fbpx

מידע כללי על אפוטרופסות

מהו אפוטרופוס 

אפוטרופוס הינו מי שמונה על ידי בית המשפט לנהל את ענייניו של אדם, אשר אינו מסוגל לעשות זאת עבור עצמו. האפוטרופוס המתמנה יכול להיות אדם פרטי או תאגיד מקצועי.

למי מיועד השירות 

השירות מיועד לכל אדם שקיים חשש ללקות בכושר השיפוט שלו ולהתנהלותו, שאינו מסוגל לדאוג לכל צרכיו – בגיר (שאינו יכול באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו, כולם או חלקם) או קטין (אשר הוריו נפטרו או אינם מסוגלים לשמש אפוטרופוסים טבעיים שלו). כמו כן ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שאין אפשרות לזהותו ונדרש עבורו הליך רפואי, לפסולי דין ולעוברים.
בית המשפט ימנה לאדם אפוטרופוס לאחר שהתרשם כי הוא אינו יכול לנהל ענייניו בכוחות עצמו וזאת בהסתמך על חוות דעת רפואית ותסקיר של עובד סוציאלי לחוק, ובתנאי שהאדם לא ערך "ייפוי כח מתמשך" בו הסמיך אדם אחר לטפל בענייניו בעת שיאבד יכולתו לטפל בענייניו באופן עצמאי.

סוגי אפוטרופסות

אפוטרופוס יכול להתמנות לשם ניהול עניינים בתחום מסוים כגון ענייני הרכוש בלבד, העניינים האישיים או הרפואיים בלבד או לניהול כלל ענייניו של האדם (עניינים אישיים וענייני רכוש).

אפוטרופוס יכול להתמנות באופן זמני לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, בהתאם להחלטת בית המשפט בצו המינוי

תפקיד האפוטרופוס 

תפקידו של האפוטרופוס הוא לברר את רצונו וצרכיו של האדם ולסייע לו בטיפול בענייניו, בהתאם לסוג המינוי ובהתאם למצבו הכלכלי של האדם. עליו לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניו את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו. ככל הניתן, על האפוטרופוס לשמוע את דעת האדם ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, ולמסור לו מידע הנוגע אליו בשפה המובנת לו. על האפוטרופוס לפעול, ככל הניתן, בשיתוף פעולה עם בני משפחה וחברים הקרובים לאדם ועם גורמי טיפול.  

חובות האפוטרופוס מפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובתקנות.

תהליך מינוי אפוטרופוס ציבורי 

גורמי הרווחה בקהילה או במוסדות השונים, מאתרים אדם שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו האישיים או הכספיים או שניהם יחד וזקוק להגנה.
כאשר אין לאדם בני משפחה, או כאשר בני משפחתו אינם מסוגלים לטפל בו ובענייניו, גורמי הרווחה פונים לבית המשפט וממליצים על מינוי גורם מקצועי, כמו המרכז הישראלי לאפוטרופסות.

מימון השירות 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות גובה ממקבלי השירות שכר טרחה, בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט – 1988. משרד המשפטים מממן את שכר הטרחה של מקבלי שירות אשר הוכרו על ידי האפוטרופוס הכללי כחסרי אמצעים.

מידע נוסף באתר האפוטרופוס הכללי

שאלות נפוצות

קרובי האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס (בן/בת הזוג, ילד, הורה), היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי במשרד הרווחה. כל אדם רשאי ליזום פנייה אל שירותי הרווחה ברשויות המקומיות ולבקש מהם לבחון את הצורך בהגשת בקשה מטעמם למינוי אפוטרופוס לאדם. בקשות למינוי אפוטרופוס נידונות בבית משפט לענייני משפחה. 

לכל אדם, שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו, בין אם מדובר  בבגיר (שאינו יכול באופן זמני או קבוע, לדאוג לענייניו, כולם או חלקם) או בקטין (אשר הוריו נפטרו או אינם מסוגלים לשמש אפוטרופוסים טבעיים שלו). כמו כן ניתן למנות אפוטרופוס לאדם שאין אפשרות לזהותו ונדרש עבורו הליך רפואי, לפסולי דין ולעוברים. 

בית המשפט ימנה לאדם אפוטרופוס לאחר שהתרשם כי הוא אינו יכול לנהל ענייניו בכוחות עצמו וזאת בהסתמך על חוות דעת רפואית ותסקיר של עובד סוציאלי, ובתנאי שהאדם לא ערך "ייפוי כח מתמשך" בו הסמיך אדם אחר לטפל בענייניו בעת שיאבד יכולתו לטפל בענייניו באופן עצמאי.

במקרים בהם יוזם הבקשה הנו קרוב לאדם – על הבקשה להיות נתמכת בתצהיר, תעודות רפואיות על מצבו הנפשי או הרפואי של האדם הזקוק לאפוטרופוס וכתבי הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, אחים, ילדים).  

לבקשה המוגשת על ידי היועץ המשפטי לממשלה יצורף גם תסקיר של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין.

כל אדם – בן משפחה קרוב, או אחר. במידה ומדובר באדם ערירי או בבני משפחה שלא יכולים למלא את התפקיד מסיבה כלשהי, ימנה בית המשפט תאגיד אפוטרופסות מקצועי כדוגמת המרכז הישראלי לאפוטרופסות, שהינו התאגיד הגדול והוותיק בישראל אשר הוקם לצורך זה על ידי האפוטרופוס הכללי.

אפוטרופוס על אדם בגיר – אחראי לדאוג לכל צרכיו וענייניו של האדם שעליו מונה, ולייצגו בכל ההליכים המתנהלים בעניינו תוך שמירה על זכויותיו, האינטרסים והצרכים שלו, לקבל החלטות בקשר אליהם ולייצג את האדם בכל הליך ופעולה משפטית, והכל מתוך ראיית טובת האדם שעליו מונה כאפוטרופוס. 

אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט לקטין – אחראי לדאוג לצרכיו, חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ועבודתו, שמירת נכסים, ניהולם ופיתוחם, קביעת מקום המגורים וייצוגו, כל עוד לא הגביל בית המשפט את תפקיד האפוטרופוס. אפוטרופוס לקטין יכול להינתן בנוסף לסמכויות של הוריו, או באופן בלעדי. 

על האפוטרופוס למלא תפקידו במסירות ונאמנות, תוך שמירה על כבוד האדם, כיבוד רצונו, שמיעתו והתחשבות בדעתו, ככל שהוא יכול להביע עמדה ושיתופו בהחלטות ככל הניתן. 

תאגיד אפוטרופסות מקצועי ימונה לאדם שאין לו קרוב אשר יכול או מוכן לשמש אפוטרופוס שלו או שאינו מתאים לתפקיד מכל סיבה שהיא (למשל: נמצא בניגוד עניינים עם ענייניו של האדםמתגורר מחוץ לישראל וכד').

תאגיד אפוטרופסות אשר קיבל הסמכה לכך על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באישור משרד הרווחה, לאחר שעמד באמות מידה מחמירות אשר נקבעו על ידי משרדי המשפטים והרווחה, כדוגמת המרכז הישראלי לאפוטרופסות. 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות פועל תחת פיקוח האפוטרופוס הכללי, בשיתוף פעולה עם גורמי הטיפול, ופעולותיו מבוקרות גם על-ידי משרד הרווחה, בתי המשפט ומשרד מבקר המדינה.

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לכלל ענייני האדם או להגבילו לעניינים מסוימים, כדלקמן: 

אפוטרופסות לעניינים אישיים– עוסקת ברווחתו, שלומו, ובריאותו של האדם  

אפוטרופסות לעניינים רפואיים – עוסקת בבריאותו של האדם, לרבות לצורך קבלת החלטות בעניינים רפואיים הנוגעים לו.  

אפוטרופסות לענייני רכוש –  עוסקת באחזקה, ניהול ושמירה על נכסי האדם, ובכלל כך מיצוי זכויותיו הכספיות, למשל בדרך של התגוננות מפני תביעות או הגשת תביעות למיצוי זכויותיו. 

בנוסף, בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לעניין ספציפי בלבד, כמו התערבות רפואית או ניהול נכס מסוים, ולהותיר בידי האדם את האפשרות לנהל את יתר ענייניו ללא מעורבותו של האפוטרופוס. 

בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס באופן קבוע או לתקופה זמנית, קצובה בזמן, או לנושא ספציפי שלאחר ביצועו תסתיים האפוטרופסות. 

בכל שלב ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש להחליף אפוטרופוס או להשתחרר ממינוי אפוטרופוס, אם קיימות נסיבות התומכות בכך.

ככלל, נדרש לקבל הסכמתו של האפוטרופוס למינויו. עם זאת – על המרכז הישראלי לאפוטרופסות קיימת חובת התמנות המחייבת אותו לקבל כל מינוי המוטל עליו על ידי בית המשפט.

במקרים מיוחדים, רשאי המרכז הישראלי לאפוטרופסות, באמצעות ועדת חריגים, לסרב למינוי או לאשר הגשת בקשה לביהמ"ש להשתחרר ממינוי שניתן לו.

האפוטרופוס הכללי הינו הגוף המפקח על אפוטרופוסים בישראל והוא פועל במסגרת משרד המשפטים באמצעות מחוזות הפרושים ברחבי הארץ בבאר שבע והדרום, בחיפה והצפון, בירושלים ובתל-אביב והמרכז. 
האפוטרופוס הכללי בוחן ומבקר את הדו"חות בהם מחויבים כלל האפוטרופוסים, מהווה גורם שותף בקבלת החלטות לגבי האדם שמונה לו אפוטרופוס ומשמש כגורם מנחה ומכווין לאפוטרופוסים הזקוקים לעזרתו במילוי תפקידם. 

כן. אפוטרופוס זכאי להגיש לבית המשפט בקשה לפסיקת שכר טרחתו בגין מילוי תפקידו. שכר הטרחה של תאגידי אפוטרופסות נקבע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט – 1988.  כאשר אדם הזקוק לשירות אפוטרופסות מוכר על ידי האפוטרופוס הכללי כחסר אמצעים – שכר הטרחה של תאגיד האפוטרופסות משולם על ידי המדינה.

כן. אפוטרופוס אחראי לנזק שנגרם לאדם שהוא מונה עליו אפוטרופוס או לרכושו, אלא אם פעל בתום לב, לטובת אותו אדם או לפי הוראות בית המשפט. 

בית המשפט רשאי לפטר או להחליף אפוטרופוס אם לא מילא תפקידו כראוי או מטעמים אחרים. כמו כן אדם יכול לבקש להשתחרר ממינוי אפוטרופוס עליו ובמקרים בהם האפוטרופוס עצמו מתרשם כי האדם אינו זקוק עוד למינוי – מגיש האפוטרופוס לבית המשפט בקשה לשחררו מהתפקיד. 

אפוטרופוס רשאי להודיע לבית המשפט על התפטרותו אך היא תיכנס לתוקף רק בכפוף לאישור בית המשפט ומהמועד בו אישר אותה. 

קטין – בהגיעו לגיל 18. פסול דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט. בפיטורי או התפטרות האפוטרופוס – במועד שנקבע על ידי בית המשפט. כל אדם שמונה לו אפוטרופוס – בעת פטירתו של אדם פוקעת סמכות האפוטרופוס על ענייניו, למעט פעולות אחרונות אותן מוסמך האפוטרופוס לבצע ב-90 הימים שלאחר הפטירה, לשם הסדרת ענייניו של האדם.

עם פטירתו של אדם פוקעת סמכותו של תאגיד האפוטרופסות ועזבונו מועבר באופן מסודר ליורשיו, בהתאם לצו ירושה/קיום צוואה שניתן בעניינו.  

במקרים בהם לא ניתן צו ירושה/קיום צוואה או שאין לאדם יורשים – מועברים כלל נכסי העזבון לאפוטרופוס הכללי (משרד המשפטים) בהתאם לצו ניהול ולהמשך טיפולם.

תומך החלטות הינו שירות משפטי חדש, שנכנס לתוקף בחודש אפריל 2018 במטרה להוות חלופה "רכה" יותר למוסד האפוטרופסות, במקרים בהם אין הצדקה למינוי אפוטרופוס לאדם 

"תומך ההחלטות" מסייע לאדם לברר ולהבין מידע נדרש לצורך קבלת החלטות מושכלות על ידו והבנת החלופות העומדות בפניו. תומך החלטה אינו מוסמך לקבל החלטות במקום האדם אלא מוסמך לסייע לאדם לממש רצונותיו בעצמו. 

תפקיד "תומך החלטה" אינו מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי (לעומת מוסד האפוטרופסות).

מקבל גמלה הוא אדם/תאגיד אשר מונה על ידי המוסד לביטוח לאומי לנהל את הגמלה עבור אדם שאינו מסוגל לנהל את כספי הגמלה באופן עצמאי. האדם/התאגיד נדרש להשתמש בגמלה לטובתו ולצרכיו של האדם אך הוא אינו מתפקד כאפוטרופוס 

המרכז הישראלי לאפוטרופסות מוכר כגוף היכול להתמנות לתפקיד מקבל גמלה. 

הירשמו לניוזלטר והישארו מעודכנים

הרשמה לרשימת התפוצה לקבלת מידע עבור נכסים המוצעים למכירה