יעדי המחוז

  • העמקת טיב הטיפול  והשירות הניתן לחסוייים.
  • הרחבת הידע  המקצועי  ומתן הדרכה לעובדים במחוז,על מנת למקסם את הקשר עם החסוי ועם הגורמים הטיפוליים בקהילה ובמוסדות.
  • המשך עבודת בנות השירות הלאומי במחוז, תוך שילובם בהליכי הטיפול בחסויים, בביקורים ובקשר  איתם. העמקת ההדרכה והליווי המקצועי הניתנים לבנות השרות, מתוך מטרה לשלבם בעבודת המחוז.
  • הטמעת הנהלים  הבקרות וההליכים.
  • בניית שולחנות עבודה עם הגורמים השותפים והמשיקים לעבודת המחוז ועם הרשויות הממשלתיות המחוזיות ועם רשויות הרווחה במחוז, על מנת ליצור תשתית רחבה יותר, המגנה על החסוי ועל זכויותיו.