מטרות ויעדים

מטרת על :

המרכז הישראלי לאפוטרופסות יפעל באופן מיטבי לפריסת רשת הגנה לצרכיהם וזכויותיהם, הכספיים, הכלכליים, הרכושיים, הגופניים, הנפשיים והחברתיים של מי שהגנה ודאגה זו נדרשת להם.

יעדים כלליים

1. המרכז הישראלי לאפוטרופסות יעמיק את השותפויות עם גורמים ממשקיים-ממשלתיים ( ארצי ומחוזי) , עירוניים וארגונים חברתיים במגזר השלישי.

2. המרכז הישראלי לאפוטרופסות ימשיך במיצובו, כגוף שירותי האפוטרופסות הציבורי המרכזי והגדול במדינה.

3. המרכז הישראלי לאפוטרופסות יעמיק את הערכים של שקיפות, שותפות, שיפור, שוויון ותודעת שירות פנים ושירות חוץ.

4. המרכז הישראלי לאפוטרופסות יעמיק את טיפוח, פיתוח ולכידות ההון האנושי, שפועל מתוך תחושת שליחות במתן השירות למקבלי השירות, וימשיך לשפר את תשתיות סביבת העבודה והשירות למקבלי השירות.

5. המרכז הישראלי לאפוטרופסות ידגיש את התרבות הארגונית של ארגון לומד ושל הזמינות והנגישות המקצועית, ברגישות וחמלה למקבלי השירות, וימשיך בשיפור התשתיות הארגוניות, הכלכליות והמקצועיות של המרכז.